Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Фебруар20.02.2017. - Jавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта

20.02.2017. - Jавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта

У складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 105/16 од 26. децембра 2016. године) Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и заштите животне средине бр. 119-01-395/2016-09 од 18.10.2016. године (у даљем тексту: Комисија), расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИНА ТЕРИТОРИЈИ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

              Позивају се:

             -заинтересована правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу да доставе инвестициони план који се односи на инвестиционо улагање у сектор пољопривреде, односно у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије ради започињања обављања нове пословне делатности, проширења постојеће делатности, диверсификације постојећег производног програма у нове производе, који нису били садржани у постојећем производном програму или битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности у складу са законом којим се уређују улагања.

Улагања у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије јесу сва улагања која се односе на прераду пољопривредних производа чији је резултат производ који је и сам пољопривредни производ или нови производ, као и улагања у производњу енергије из обновљивих извора која као сировину користе главне и споредне производе пореклом из пољопривреде. Улагања у сектор пољопривреде јесу иулагања у области унапређења генетског потенцијала у сточарству.         

Услови за подношење захтева (општа и посебна мерила за оцену инвестиционог плана:

            Право на подношење захтева имају сва заинтересована правна лица која су уписана Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

    Општа мерила за оцену инвестиционог плана за улагања у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије су да се ради о улагању у нова основна средства, а која се не односе на искључиву ратарску производњу, у износу од најмање три хиљаде евра по хектару, од чега минимум улагања у прерађивачке капацитете износи 500 евра по хектару, односно најмање 500.000 евра укупне инвестиције, у периоду до три године од дана почетка улагања у складу са динамиком предвиђеном уговором, с тим што се у првој години мора реализовати најмање 30% инвестиције, осим у јединицама локалних самоуправа које имају мање од 1.000 хектара пољопривредног земљишта у државној својини, у којима укупни износ инвестиције може бити мањи од 500.000 евра.

Општа мерила за оцену инвестиционог плана за улагања у сектор пољопривреде су да се ради о улагању у нова основна средства, а која се не односе на искључиву ратарску производњу, у износу од најмање три хиљаде евра по хектару, односно најмање 500.000 евра укупне инвестиције, у периоду до три године од дана почетка улагања у складу са динамиком предвиђеном уговором, с тим што се у првој години мора реализовати најмање 30% инвестиције, осим у јединицама локалних самоуправа које имају мање од 1.000 хектара пољопривредног земљишта у државној својини, у којима укупни износ инвестиције може бити мањи од 500.000 евра.

Посебна мерила за оцену инвестиционог плана су:

1) референце подносиоца захтева, односно њему повезаних лица уколико су наведена у инвестиционом плану (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);

2) врста и износ инвестиције укупно, односно по хектару;

3) предвиђени број новоотворених радних места;

4)допринос инвестиције побољшању конкурентности домаће пољопривредне производње, односно пољопривредно-прерађивачке индустрије;

5)удео домаћих добављача у реализацији инвестиције и допринос инвестиције побољшању пословања осталих домаћих привредних друштава, предузетника и других правних лица, односно пољопривредних произвођача;

6) прихватљивост инвестиције са аспекта заштите животне средине;

7)да се инвестиција не односи искључиво на улагање у изградњу система за наводњавање и одводњавање, садњу винограда и воћњака, изградњу рибњака;

8) повећање обима извоза;

9) утицај на спољнотрговинску размену;

10) допринос развоју јединице локалне самоуправе, у коју се инвестиција реализује;

11) место регистрације подносиоца захтева (седиште) у току важења уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини у односу на јединицу локалне самоуправе у којој се налази пољопривредно земљиште које је предмет издавања по праву првенства закупа;

12) удео домаћих добављача у пословању, подносиоца захтева који се односи на пословање проистекло из реализације инвестиције на основу које је закључен уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини.

Прихватљивом инвестицијом сматра се инвестиција у нову опрему и објекте, која ће се реализовати након добијања сагласности на поднети захтев са инвестиционим планом.

 Потребна документација која се предаје Комисијиза давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопровривредног земљишта:

$11)      Захтев за остваривање права првенства закупа на обрасцу који је објављен на интернет страни Министарства пољопривреде и заштите животне средине који обавезно садржи:

а) пословно име, седиште и матични број подносиоца захтева;

б) име и презиме лица овлашћеног за заступање;

в) потпис овлашћеног лица;

г) основне податке о подносиоцу захтева, као и његовим повезаним лицима;

д) скраћени извештај о пословању за претходни период и податке о оквирном броју запослених на неодређено и одређено време;

ђ) опис инвестиционог улагања;

е) податке о подручју и ближој локацији за коју постоји интересовање за улагање, са предлогом површине, односно са предлогом катастарских парцела које би биле предмет закупа;

ж) excel табелу са катастарским парцелама, одштампану, потписану и печатирану (Исту, доставити уз Захтев, а такође и у електронском облику на маил адресу назначену у овом јавном позиву).

Захтев мора бити оверен печатом правног лица.

Основни подаци о подносиоцу захтевасу нарочито подаци о квалификованости подносиоца захтева, односно квалификованости лица која ће учествовати у управљању пројектом улагања, искуству у бављењу пољопривредном делатношћу, односно делатношћу у области пољопривредно-прерађивачке индустрије, подаци о ранијем учешћу у реализацији сличних инвестиционих пројеката уколико их је било и њиховој успешности и други подаци који се односе на референце подносиоца захтева.

$12)      Инвестициони план (креиран у обавезној форми, према упутствима из документа: „Садржај инвестиционог плана”, са сајта Министарства) који мора да садржи:

а) предмет инвестиционог плана;

б) опис, врсту инвестиције и сврху инвестирања;

в) преглед развојних могућности за реализацију инвестиције;

г) производни програм и техничко-технолошка решења;

д) опис локације;

ђ)податке о планираном броју запослених, као и њиховој квалификационој структури;

е) предрачунинвестиционогулагања

Поред ових података, инвестициони план може да садржи и друге податке, анализе и процене, за које подносилац захтева сматра да су од битног утицаја за реализацију инвестиционог улагања, као и друге елементе или податке за које подносилац захтева сматра да могу бити од значаја за спровођење улагања и остваривање права првенства закупа, укључујући и информацију о евентуалним алтернативним локацијама за које постоји интересовање за улагање.

$13)      Изјаву одговорног лица, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да против подносиоца захтева није покренут претходни стечајни поступак или поступак стечаја или ликвидације – Образац 1;

$14)      Изјаву одговорног лица, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да подносилац захтева или његова повезана лица нису учествовала у неуспелим приватизацијама- Образац 2;

$15)      Изјаву одговорног лица, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да подносилац захтева нема неизмирене обавезе према Републици Србији- Образац 3.

Изјаве треба да буду дате на дан подношења захтева.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у оригиналу или овереним копијама које морају бити читљиве.

Образац захтева и обрасци изјава из тачке 3,4,5 потребне документације која се предаје Комисији за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопровривредног земљишта, могу се преузети са интернет странеМинистарства пољопривреде и заштите животне средине. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 15. март 2017. године. Захтев поднет по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим.

            Комисија разматра захтев и инвестициони план подносиоца захтева у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева.

            Комисија, преко министарства, може да тражи од подносиоца захтева да достави и друге податке које сматра да су од значаја за оцену инвестиционог плана, односно допуну документације и то у року од 30 дана од дана разматрања захтева.

            Подносилац захтева може Комисији да достави допуну документације најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева за допуну документације.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд за Министарство пољопривреде и заштите животне средине, или путем поште, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:

„Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини” / за Комисију за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта/.

 

На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је: Марко Мајсторовић, контакт телефон: 011/328-24-35, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .  

           Овај јавни позив објављује се на интернет страни Министарства пољопривреде и заштите животне средине и у јавном гласилу које се дистрибуира на простору Републике Србије.

Комисија за давање сагласности на инвестициони план

уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања

права првенства закупа пољопривредног земљишта

Go to top